Након завршене школе, ученик ће бити у стању да реализује све поштанске, новчане и телекомуникационе услуге, врши послове платног промета и организује и реализује процес преноса пошиљака.

Техничар ПТТ саобраћаја биће обучен да:

· Успешно обавља пословну комуникацију са корисницима услуга на српском, енглеском и још једном страном језику који самостално одабира (руски, француски или немачки)

· Врши послове пријема поштанских пошиљака и пакета на шалтеру

· Користи ПостНет систем у свим фазама где се примењује

· Врши продају поштанских вредносница и комисионе робе

· Врши послове уплате и исплате по упутничком и платном промету и штедним улозима

· Обавља све послове везане за уплате и исплате по платном промету, упутничким, текућим, жиро и штедним (динарским и девизним) рачунима Поштанске штедионице

· Врши послове пријема, отправљања, преузимања, доставе и испоруке телеграма

· Успоставља телефонске разговоре и врши друге послове телефонисте у телефонској говорници

· Обавља послове прераде поштанских пошиљака

· Обавља послове картовања, предаје и преузимања закључака

· Врши послове испоруке пошиљака на шалтеру

· Обавља накнадне послове у вези са примљеним пошиљкама

· Решавање рекламација и потражница

· Води евиденције и записнике предвиђене правилницима и упутствима

· Обавља послове пословне кореспонденције

· Обавља административне, статистичке и евидентичарске послове за потребе јединице поштанске мреже

· Користи савремене рачунарске програме за вођење пословне кореспонденције и статистике, прикупљање, обраду, презентовање и чување података, као и да користи различите сервисе рачунарске мреже

Поткатегорије
I разред
II разред
III разред
IV разред
ОСТАЛО