Кад је у питању образовање одраслих у школи постоје:

Преквалификације и доквалификације за трећи и четврти степен стручности

Овај вид образовања одраслих се изводи за следеће образовне профиле:

· Електротехничар телекомуникација (ИВ степен)

· Техничар ПТТ саобраћаја (ИВ степен)

· Монтер телекомуникационих мрежа (ИИИ степен)

Услов за упис: Завршена средња школа ИИИ или ИВ степена.

Документа за упис се предају у секретеријату школе до краја августа текуће године.

Додатне информације о упису се могу добити на контакт телефон 011/3290-861.

В степен стручности у трајању од једне године

Овај вид образовања одраслих се изводи за следеће образовне профиле:

· Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже (В степен)

· Техничар ПТТ саобраћаја специјалиста (В степен)

За образовни профил Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже суосавремењени програмски садржаји, у складу су са развојем телекомуникационих технологија,као и интеграцијом сервиса у телекомуникацијама.

Специјализацију за образовни профил Електротехничар специјалиста за телекомуникационемреже могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

· Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања образовних профила, односнозанимања– електротехничар – сви образовни профили смера електроника

· Завршена школа у трогодишњем трајању образовања образовног профила, односнозанимања – монтер ТК мрежа

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радноискуство на одговарајућим пословима и задацима у области телекомуникација у непрекидномтрајању од најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања,а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.

Остваривањем садржаја програма кандидати се оспособљавају за стручно обављањеследећих група послова и радних задатака:

· обезбеђивање потребних услова (допуна техничке документације, примена прописазаштите на раду и заштите животне средине, прибављање потребног алата и материјала)за извршавање одређених радних задатака;

· учествовање у дефинисању карактеристика телекомуникационих система;

· израда плана полагања и монтаже, као и организација полагања различитих врстакаблова;

· израда свих врста наставака на кабловима са металним проводницима и на оптичкимкабловима;

· израда свих врста сигнално телекомуникационих инсталација, као и пуштањеу рад сигнално телекомуникационих система;

· тестирање уређаја и опреме у оквиру различитих телекомуникационих системау оквиру редовног одржавања;

· планирање, припрема, обављање, контрола и вредновање сопственог рада и радасарадника;

· примена информационих технологија у одређеним радним активностима.

Специјализацију за образовни профил Техничар ПТТ саобраћаја специјалиста могустицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

· Техничар ПТТ саобраћаја, са најмање две године радног искуства на одговарајућимпословима и задацима.

Остваривањем садржаја програма кандидати се оспособљавају за стручно обављањеследећих група послова и радних задатака:

· Организовање и контрола рада у јединицама поштанске мреже;

· Обављање административних и статистичких послова и пословне кореспонденцијеза потребе јединица поштанске мреже;

· Провера квалитета обављених услуга;

· Испитивање приговора корисника и решавање рекламација;

· Контролисање, сређивање и евидентирање манипулативне документације;

· Обрада и сређивање докумената уплате, исплате и обрачуна услуга;

· Организовање и контролисање пословања са средствима главне благајне.

За оба образовна профила за В степен стручности потребна су следећа документаза упис:

Потврда Предузећа о радном искуству на пословима за које се тражи специјализација

Диплома и сва сведочанства средње школе

Извод из матичне књиге рођених или венчаних

Лекарско уверење за упис у средњу школу.

Документа за упис се предају у секретеријату школе до краја октобра текуће године.

Додатне информације о упису се могу добити на контакт телефон 011/3290-861.

Стручно оспособљавање у трајању од 3 месеца, за образовни профил помоћник монтерателекомуникационих мрежа

Остваривањем садржаја програма кандидати се оспособљавају за стручно обављањегрупа послова и радних задатака који су везани за:

· ТК инсталације (коришћење алата, материјала и опреме, извођење припремнихрадњи за постављање ТК инсталација, постављање опреме за инсталације, проналажењесметњи, отклањање, ...),

· ВТТ линије (коришћење алата и опреме за ВТТ линије, постављање ПСК опремена ТТ-упоришта, настављање и повлачење самоносивих каблова у разводној мрежи, отклањањесметњи и одржавање разводне мреже, ...) и

· КТТ линије (коришћење алата и опреме за КТТ линије, полагање свих врста каблова,израда правих наставака, монтажа кабловских извода, отклањање сметњи на кабловимаи одржавање КТТ линија, ...).

Овај вид образовања одраслих се врши искључиво на захтев телекомуникационих предузећа.

Нема курсева у овој категорији