Иако веома сличан „класичном” образовном профилу Електротехничар телекомуникација,овај огледни профил има мање опште образовних предмета а више часова практичне наставеи обуке. Одабиром изборних предмета током школовања, ученици се заправо могу одлучитихоће ли наставити студије или се припремати за рад после завршене школе.

Ученици овог профила се оспособљавају за:

· Монтирање и тестирање уређаја и опреме у оквиру различитих телекомуникационихсистема

· Мерења у оквиру телекомуникационе мреже и на самим уређајима

· Одржавање телекомуникационих мрежа, опреме и уређаја

· Израду техничке документације и вођење евиденције.

Такође, важан сегмент њиховог образовања је и оспособљавање за:

· Примену теоријских знања у практичном контексту

· Ефикасан рад у групним ситуацијама

· Примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада

· Употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењуинформација у раду и свакодневном животу.

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да:

· Монтира и тестира уређаје и опрему у оквиру различитих телекомуникационихсистема

· Одржава телекомуникациону мрежу, опрему и уређаје

· Изради техничку документацију и води евиденцију

· Објасни структуру и принципе рада и наведе врсте различитих телекомуникационихсистема

· Објасни принципе рада уређаја различитих телекомуникационих система

· Наведе врсте кварова и сметњи који се могу појавити у оквиру различитих телекомуникационихсистема и објасни њихове узроке

· Изради различите врсте сигнално телекомуникационих инсталација (интерфонскихсистема, против-пожарних алармних система, система за видео надзор)

· Пушта у рад сигнално телекомуникационе системе

· Отклања кварове

· Изврши мерења на телекомуникационим мрежама и уређајима

· Отклони сметње и кварове на телекомуникационим мрежама и уређајима

· Разради детаље и изврши графичку и текстуалну обраду техничке документације.